Умови публікації

Для опублікування статті у Випуску 3 (113) 2024 необхідно до 30 серпня виконати такі вимоги:

 1. Заповнити електронну довідку про автора (посилання).
 2. Надіслати на електронну адресу ebitda@helvetica.ua статтю, оформлену згідно встановлених вимог.
  Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2409.

Автори отримують лист про результати рецензування (див. процес рецензування – відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку прийняття статті до друку, отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

 1. Надіслати квитанцію про сплату публікаційного внеску за публікацію наукової статті.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 11 жовтня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до
25 жовтня 2024 р.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

 • індекс УДК;
 • назва статті;
 • ініціали та прізвище автора (авторів) мовою статті із зазначенням наукового ступеня, вченого звання та місця роботи;
 • анотація мовою статті (обсяг 700-800 знаків без пробілів). Структура анотації: мета дослідження; методика дослідження; результати; практична значущість результатів дослідження);
 • ключові слова мовою статті (мінімум 5 позицій);
 • основний текст статті;
 • список використаних джерел;
 • References;
 • інформація про автора, анотація та ключові слова англійською мовою. Зверніть увагу на те, що анотація англійською мовою має бути розширеною, мінімальний обсяг – 1800 знаків без пробілів (якщо стаття виконана іншою мовою, у такому разі розширеною має бути анотація українською мовою).

Згідно з вимогами Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 основний текст статті повинен мати такі структурні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямі.

Статті публікуються українською і англійською мовами.

Технічні вимоги: обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Формули й символи, які в них входять та згадуються в тексті, набираються тільки в редакторі формул Microsoft Equation 2.0; Math Type 3.0 (і подальших версіях).

Рисунки, ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повинні бути чорно-білого кольору. Рисунки мають бути контрастними, чіткими, без затемнень.

Рисунки, що отримані шляхом сканування, мають бути відредаговані й відповідати вказаним вимогам. Рисунок розташовується після посилання на нього в тексті статті, повинен мати номер і назву.

Таблиці оформлюють відповідно до вимог Державного стандарту України і розміщують у тексті статті в тій послідовності, в якій у статті на них посилаються.

Посилання на цитовані джерела та їх бібліографія повинні відповідати Державному стандарту України. Використання джерел є обов’язковим, їх перелік подається наприкінці статті. Рекомендується у списку літератури використовувати не менше 5 позицій.

Список використаних джерел подається мовою оригіналу відповідно до чинних вимог (ДСТУ 8302:2015) та у транслітерації латиницею, що необхідно для відстеження цитувань. Перелік використаних джерел у транслітерації латиницею повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA.

Для запобігання розбіжностей при транслітерації кирилиці в латиницю рекомендується дотримуватися єдиних правил транслітерації. При транслітерації редакція рекомендує використовувати такі ресурси мережі Інтернет:

–        для транслітерації з української мови – http://ukrlit.org/transliteratsiia

–        для транслітерації з російської мови – https://translate.meta.ua/translit

Приклади оформлення списку використаних джерел.

Приклади оформлення списку References.

Приклад оформлення статті.